0
محتوای ویدئو
cover

ویدئوهای دکتر لطیفی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی خودشفابخشی زخم های عاطفی دکتر زهره لطیفی است که در شهریورماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...
ویدئوهای دکتر عابدی

ویدئوهای دکتر عابدی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی موفقیت در مسیر تحصیلی و شغلی دکتر محمد رضا عابدی است که در مهرماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان ...
ویدئوهای دکتر حبشی

ویدئوهای دکتر حبشی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی انتخاب همسر شایسته دکتر حمید حبشی است که در مرداد ماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...
ویدئوهای دکتر فرهنگ

ویدئوهای شاهین فرهنگ

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی زندگی هدفمند جناب آقای شاهین فرهنگ است که در مرداد ماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...