0
محتوای ویدئو
habashi

ویدئوهای دکتر حبشی

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن ...
farhang

ویدئوهای دکتر فرهنگ

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن ...
nabi

ویدئوهای دکتر نبی

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن ...
Abdolreza_Kordi

ویدئوهای دکتر کردی

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن ...
anooshe

ویدئو های دکتر انوشه

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن ...
مهارت-های-گفتگو-300×300

مهارتهای گفتگو

در راستای یکی از اهداف اصلی فرهنگسرا که ارتقاء مهارت های گفتگو می باشد بر آن شدیم تا با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان این حوزه به بررسی مهارت های یک گفتگوی سالم بپردازیم و قواعد مربوط به آن ...